Enter Title

Lover og regler for andelseiere
 
Andelseiere
Som eier av en borettslagsleilighet er du med og eier en del av borettslaget. Du har en tinglyst borett for leiligheten din. Samtidig må du forholde deg til de andre andelseierne i boligselskapet gjennom de lover og regler som gjelder. Alle som eier en leilighet i borettslag kalles andelseier. Alle andelseiere har like rettigheter og plikter.
På den årlige generalforsamlingen velger du og de andre andelseierne et styre. Styret har ansvar for den daglige driften av borettslaget, som å forvalte borettslagets eiendom og sørge for at inntektene dekker alle kostnader. Det er valg til styret i borettslaget hvert år. Alle andelseierne har en stemme hver
Borettslaget skal ha en forretningsfører. Boligbyggelaget Usbl er en slik forretningsfører, ansatt av borettslagets styre. Et borettslag er ofte tilknyttet et boligbyggelag og da er alle andelseiere automatisk medlem i boligbyggelaget. Borettslaget kan også være frittstående og da har man kun en forretningsførerkontrakt med boligbyggelaget.
 
Beboers plikter
Vedlikehold
Du har som andelseier plikt til å foreta det innvendige vedlikeholdet av leiligheten og holde dennee i god stand. Du har ansvaret for å skifte ut det som er nødvendig, og du kan risikere å bli erstatningsansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende vedlikehold. Du har sammen med de andre i borettslaget også et ansvar for å passe på at eiendommen som sådan holdes i orden. Styret har hovedansvaret for den daglige driften av borettslaget, men ansvaret for å følge med ligger hos alle andelseierne i fellesskap og du skal melde fra til styret om eventuelle skader/mangler.
 
Betale felleskostnader
Alle andelseierne må betale sin del av kostnadene for at borettslaget skal kunne drives. Hvor mye hver skal betale er bestemt etter en særskilt fordeling fra da laget var nytt. Den bygger på størrelsen på leilighetene og beregnet forbruk for den enkelte leilighet. Noen selskaper kan ha flere fordelingsnøkler etter forbruk/nytte.
 
Følge ordensreglene
Styret i borettslaget, enkelte ganger generalforsamlingen, fastsetter ordensreglene. Når mange bor sammen i et fellesskap er det helt nødvendig at det finnes regler for hva den enkelte kan foreta seg. Gjentatte brudd på disse kan i ytterste fall medføre pålegg fra styret om flytting eller salg av boligen.
 
Beboers rettigheter
Stemmerett m.m: Som andelseier har du rett til å møte på borettslagets generalforsamling, med forslags -, tale -, og stemmerett. Du har også mulighet for å bli valgt til tillitsverv.
 
Innvendig ombygging
Du har som andelseier rett til å bygge om leiligheten din innvendig, så sant dette ikke berører bærende konstruksjoner og felles rør. Planlegger du omfattende ombygging kan det vært lurt å søke styret på forhånd. Husk at du som andelseier er erstatningsansvarlig for feil og mangler ved arbeider som utføres i din leilighet. Bruk en autorisert håndverker hvor dette er et krav, bl.a ved arbeider som gjelder røropplegg og elektrisk anlegg.
 
Bruksoverlating
Utleie i borettslag kalles bruksoverlating. Tidligere het det fremleie. Du kan ikke fritt leie ut leiligheten din til andre uten styrets godkjennelse.
 
Andelseier må ha bodd i sin leilighet i minimum ett år før det etter borettslagsloven er adgang til bruksoverlating. Da kan den leies ut for en periode på inntil tre år. I tillegg kan andelseier leie ut boligen sin for lengre perioder, og uten kravet om botid i ett år, når det oppstår midlertidige behov for å flytte. Dette kan f.eks være jobb og utdannelse andre steder. Spekulasjon i verdiøkning på leiligheten er derimot kke en tilstrekkelig grunn etter loven.
 
Du må uansett søke styret om å få leie ut leiligheten din. Det er nemlig viktig at styret er kjent med hvem som bor i leiligheten til enhver tid. Hvis øvrige vikår etter loven er oppfylt kan styret bare nekte bruksoverlating der det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan f.eks være at styret vet at leietaker er en person borettslaget har hatt problemer med tidligere.
 
Den som leier leiligheten av en andelseier har den samme plikten til å følge de regler som gjelder i borettslaget. Hvis leieboer nekter å følge ordensreglene og/eller er til bryderi for øvrige beboere, har styret myndighet til å pålegge leietageren å flytte.
 
Leietaker har adgang til å møte på generalforsamling/årsmøte med forslags- og talerett, men har ikke stemmerett. Andelseier kan imidlertid gi leietager eller andre fullmakt til å opptre på sine vegne.
Andelseier har i perioden for bruksoverlating like stort ansvar som tidligere, både med hensyn til betaling av felleskostnader o.a.
 
Kjøp og salg
Ønsker du å selge leiligheten din, kontakt en eiendomsmegler.
Usbl vil avklare forkjøpsrett for de borettslag vi forvalter.Les mer her:  http://www.usbl.no/artikler/default.asp?CKey=11764
 
Bostøtte
Husbanken administrerer en ordning for bostøtte, som du også kan kontakte for nærmere informasjon. Usbl vil kunne bekrefte hva du betaler i felleskostnader, noe som inngår i en slik søknad. Se http://www.husbanken.no/